Wyszukiwarka wiadomości

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
[12]

Wiadomości Powsińskie Grudzień 2013

 
 
 

BOŻONARODZENIOWE ZGADYWANKI, NIE TYLKO DLA DZIECI

KALENDARZ DUSZPASTERSKI NA GRUDZIEŃ 2013 r.


 
 

Już wkrótce zakończy się rok liturgiczny i wejdziemy w okres adwentu, a następnie w czas Bożego Narodzenia. Obserwując otaczający nas zgiełkliwy i przemijający świat, trudno rozważać tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Aniołowie witają pasterzy przybywających do żłóbka słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. Boga próbuje się usunąć dziś z kultury europejskiej, są także zakusy, aby prawo Boże wyrażone w dekalogu i sumieniu, zaciemnić fałszywymi naukami podważającymi mądrość i piękno Boga. Kruchy pokój opierający się na koniunkturze politycznej wciąż jest zagrożony w różnych zakątkach świata. Podobna sytuacja była w czasie panowania Rzymian, gdy 2000 lat temu narodził się Jezus Chrystus, Syn Boży. Gdzie znaleźć Boga? Jego Królestwo objawia się w Kościele, a także w sercu każdego człowieka, który żyje łaską uświęcającą i szerzy pokój wokół siebie. On przychodzi do ludzi, którzy odrzucili grzech, a żyją miłością i praktykują w życiu Ewangelię.
      Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą dla nas czasem pokoju serca, ładu w Ojczyźnie i zgody w naszych rodzinach. Matka Boża niech pochyli się nad nami jak kiedyś w Betlejem trzymała w objęciach swojego Syna. Życzę wszystkim parafianom pokoju, radości i wszelkiej łaski Bożej, która przewyższa wszelkie dobra tego świata.

Ks. Proboszcz Lech SitekKończąc nasz cykl o CREDO przyjrzyjmy się słówku, które kończy modlitwę zaczynająca się od słów Wierzę w Boga Ojca …..

         AMEN1 – słowo tak często powtarzane, że niemal zapominamy o jego hebrajskich korzeniach. Aby przybliżyć jego znaczenie można by go przetłumaczyć jako: „tak jest”, „niech tak się stanie”, „niech mi się tak stanie”, „oby tak się stało”.

 Amen, wypowiedziane przed wiekami, będziemy rozpatrywać na nowo, rozważając wypowiedź Maryi w momencie Zwiastowania. Ewangelista Łukasz (Łk 1, 38) odnotował „Na to rzekła Maryja: "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!" Wpatrując się scenę Zwiastowania, zastanówmy się jak my traktujemy wypowiadanie słowa AMEN. Warto, nadmienić, że w języku hebrajskim czasownik „wierzyć” ma ten sam rdzeń, co słówko „amen”, zatem aktualizując do języka polskiego, mówiąc amen stwierdzamy: „ja wierzę, że tak jest”.

Według świadectwa Nowego Testamentu, pierwsi chrześcijanie nazywali siebie wierzącymi. Dzieje Apostolskie (Dz 2,44) w rozdziale 2 odnotowują „Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne” a w rozdziale 4 (Dz 4, 32) czytamy: „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących”2.

A czy my dzisiaj moglibyśmy o sobie powiedzieć - wierzący? Może warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań?

·     Czy co dzień szukam śladów Boga Ojca, który tak genialnie stworzył świat?

·     Czy ufam, że Zmartwychwstały Jezus Chrystus może w moim życiu dziś uczynić cud? Czy wierzę, że Maryja – Wszechmoc Błagająca - wstawia się z mną?

·     Czy wołam do Ducha Świętego, kiedy brakuje sił?

·     Czy znam datę swojego Chrztu – datę, od której mogę mówić, że jestem Dzieckiem Bożym?

·     Czy sądzę, że jestem ważny dla Boga, tak ważny, że zawsze czeka na mnie w sakramencie pokuty z ramionami wyciągniętymi do przebaczenia?

·     Czy jak ktoś umiera myślę – teraz to już koniec - czy raczej walczę do końca o Niebo dla umierających?

·     Czy są rzeczy, które przekraczają moje poznanie?

·     I jeszcze jedna kwestia - czy używam rozumu, aby poznać Boga? Czy naprawdę chcę Go poznać?

Naukowcy wielokrotnie wskazywali na unikalność rozwiązań jakie zostały zastosowane na naszej planecie. Na przykład Gerald Schroeder3, pisze, że wygląda to tak „jakby Ziemię wykonano na zamówienie, aby rozwinąć na niej życie (…) optymalna odległość Ziemi od Słońca, idealny kształt orbity” Znakomity uczony Fred Hoyle, uważa, że twierdzić, iż pierwsza komórka powstała przez przypadek, to tak jakby uwierzyć, że „tornado, wpadłszy do składu złomu złożyło boeinga”.

Gdybyśmy chcieli być wobec siebie uczciwi, każde wypowiedziane przez nas w Credo Amen mobilizowałoby nas do odnajdywania prawd wiary w naszym codziennym życiu. Jak napisał Jan Paweł II w Encyklice Fides et ratio, „Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie (por. Wj 33, 18; Ps 27 [26], 8-9; 63 [62], 2-3; J 14, 8; 1 J 3, 2)4

Obyśmy ożywieni wiarą, poszukiwali nieustanie prawdy, która prowadzi do poznawania Boga i prawdy o nas. AMEN.

Aleksandra Kupisz - Dynowska

3/Poniższe przykłady zostały przytoczone w książce Antonio Socci „Śledztwo w sprawie Jezusa”,Dom wydawniczy Rafael 2010, str 7-23.Trzydzieści lat temu ks. Jan Świstak po raz pierwszy zawitał w nasze strony, a drogę do kościoła wskazał mu Pan Wacław Urbaniak. Ks. Jan Świstak tak wspominał moment przejęcia probostwa w Powsinie: „Oficjalne pismo Kurii, dekret nominacyjny na „wikariusza-ekonoma”, nosiło datę 15 października 1983 r. Do Powsina sprowadziłem się w środę, 9 listopada.  Tego dnia była słoneczna, ciepła, jesienna pogoda. Przed plebanią przy ul. Ptysiowej 3 czekali na mnie gospodarze, radni parafii Powsin, którzy pomagali mi nosić kartony z książkami i trochę mebli. Dziwili się, że niewiele było tego „dobytku”. Spośród radnych, którzy przyszli wówczas z pomocą -  jak zapamiętałem – byli: Czesław Mrówka, Edward Mrówka i Stefan Staros (z Kabat), dziś już nieżyjący, a także: Czesław Urbaniak, Stanisław Karaś i kilku radnych z innych miejscowości, których nie pamiętam, bo  to już upłynęło 20 lat. Szmat czasu! Oficjalne powitanie i faktyczne objęcie parafii nastąpiło w niedzielę 13 listopada 1983 r.  Ksiądz dziekan Duś podczas Mszy św. o godz. 900 odczytał dekret nominacyjny, a  następnie po Mszy św. sporządził pismo przekazania parafii nowemu „wikariuszowi-ekonomowi”. Dokument ten został przekazany do Kurii Metropolitalnej. Na prawne zatwierdzenie funkcji proboszcza przez władze państwowe musiałem czekać 5 miesięcy – dnia 9 maja 1984 r. objąłem  formalnie to stanowisko.”(„20 lat jak chwila” ks. Jan Świstak, Wiadomości Powsińskie, listopad 2003). 

Ks. Jan Świstak pisząc te słowa zastanawiał się czy będzie mu dane obchodzić srebrny jubileusz „proboszczowski” w Powsinie – jak widać Matka Boża Tęskniąca wspiera Jego pracę w Powsinie, bo minął już srebrny jubileusz (5 lat temu w 2008 r. obchodziliśmy 50- lecie kapłaństwa ks. Jana Świstaka oraz 25 posługi proboszczowskiej w Powsinie) a obecnie świętujemy już perłowy jubileusz pracy ks. Jana Świstaka w naszej parafii. Trudno zmieścić tyle lat życia i pracy w kilku zdaniach, trudno wyrazić wdzięczność za tyle lat trudu i pracy duszpasterskiej dla nas, powsińskich parafian.

Ks. Jan Świstak to wspaniały organizator i wieloletni kustosz sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie, zawsze dbający o piękno naszej świątyni, to również budowniczy nowej plebanii. To człowiek zafascynowany historią naszej parafii – pod jego redakcją w związku z Jubileuszem 600-lecia parafii św. Elżbiety w Powsinie powstało opracowanie „Sześć wieków parafii powsińskiej 1410-2010”, w którym zaprezentowano dzieje naszej miejscowości i regionu. W przedmowie do tej monografii arcybiskup Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz podkreślał długoletnią i owocną posługę ks. Jana Świstaka jako proboszcza naszej parafii: „Jego zasługą jest doprowadzenie do ukoronowania w dniu 28 czerwca 1998 r. koronami papieskimi przez Jego Eminencję Józefa kardynała Glempa cudownego obrazu Matki Bożej Tęskniącej. Było to wydarzenie wieńczące długą tradycję kultu tego wizerunku.” Trudno się nie zgodzić ze słowami ks. kardynała – wspomnienia z tej wspaniałej uroczystości nadal pozostają w mojej pamięci. Uroczystości koronacyjne, to również czas reaktywowania chóru w naszej parafii.Dzięki jego inicjatywie ks. Jana Świstaka powstał chór parafialny Con Brio, by przez ostatnie 15 lat kontynuować ponad 100 letnie już tradycje chóralne w Powsinie. Ks. Jan Świstak był również autorem albumu upamiętniającego „100 lat chóru i orkiestry parafii w Powsinie – 1911-2011”.

Wśród jego licznych dzieł muszę wymienić nasze Wiadomości Powsińskie, które nie tylko powołał do życia ale nadal jest ich aktywnym twórcą – opracowuje działy: Kronika Parafii, Z życia Parafii oraz Kalendarz Duszpasterski. Nadal zamieszcza w Wiadomościach bardzo interesujące artykuły, najczęściej związane historią naszego regionu i pozostaje „dobrym duchem” Redakcji gazetki. A jeszcze budowa zespołu Caritas – bo pomoc potrzebującym to jedno z ważniejszych zadań każdego katolika. Ponadto organizowanie uroczystości patriotycznych a także Dożynek – ostatnio z przyjemnością obejrzałam film wspominający te uroczystości.

Swoją pasją poznawania najciekawszych stron Polski, Europy i Świata ks. Jan zaradził swoich parafian – to dzięki niemu mogliśmy odwiedzić najciekawsze miejsca sakralne na świecie. Organizował zimowiska i kolonie dla dzieci, często pomagając tym, które wymagały wsparcia materialnego. W sposób szczególny opiekował się i przygotowywał do posługi przy ołtarzu ministrantów. Szczególna dbałość przejawiał w zakresie ewangelizacji młodych ludzi przystępujących do bierzmowania – byliśmy jedną z pierwszych parafii, która wprowadziła wieloletnie przygotowania z udziałem świeckich animatorów.

Ks. Jan nadal z podziwu godną aktywnością zajmuje się przygotowaniem kolejnych pokoleń lektorów, którzy posługują w trakcie liturgii słowa podczas Eucharystii. Ale nade wszystko jest to kapłan nieustannie dbający o nasz rozwój religijny. Tyle lat udzielania Sakramentów (Eucharystia, I komunia święta, spowiedź, śluby, namaszczenie chorych). Od kilku lat z podziwem patrzę na wielogodzinną posługę sakramentu pokuty jaką świadczy ks. Jan Świstak pod czas spotkań wspólnoty Mamre w Powsinie (Msze św. o uzdrowienie).

Czas płynie jak rzeka, w pamięci pozostają nieliczne fragmenty wspomnień zarówno tych radosnych jak i tych smutnych, a ks. Jan Świstak nadal pozostaje wielką „podporą” w naszej parafii. Wiem, że dobro Powsina jak i dobro moje i innych parafian bardzo leżą mu na sercu, i za to jestem mu bardzo wdzięczna. A z okazji Perłowego jubileuszu posługi w naszej parafii życzę Księdzu przede wszystkim zdrowia, niech Matka Boża Tęskniąca –Powsińska błogosławi pracy duszpasterskiej i wspiera niespożytą aktywność Księdza.

Agata Krupińska

W Roku Wiary w naszej parafii powstał kalendarz na 2013 r. prezentujący osoby, które całym swoim życiem świadczyły, że są katolikami, ludźmi wierzącymi w Chrystusa. W kalendarzu znalazły się tylko krótkie notki na ich temat, natomiast w Wiadomościach Powsińskich będziemy chcieli w szerszy sposób przybliżyć życiorysy Świadków Wiary.


BŁ. KAROLINA KÓZKÓWNA (KÓZKA)

Bł. Karolina Kózkówna (Kózka) była zwykłą dziewczyną, całe życie spędziła w rodzinnej wiosce. Jednak jej życie, choć tak krótkie i proste z pozoru, po bliższym poznaniu – okazuje się niezwykłe! Tak niezwykłe, że na jej pogrzebie gromadzą się tłumy, a ją samą - od razu po śmierci - otacza kult jako dziewicy i męczennicy. Ojciec Św. Jan Paweł II ogłaszając ją błogosławioną (podczas wizyty w Tarnowie 10 czerwca 1987 r.) podkreślił, iż Karolina swoim życiem i swoją śmiercią mówi przede wszystkim do młodych: Do dziewcząt i chłopców. Do mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie, to ciało, zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa1

Bł. Karolina poniosła śmierć mając zaledwie 16 lat - 18 listopada 1914 r. (zaraz na początku I wojny św.), w lesie nieopodal swej rodzinnej miejscowości, broniąc się przed zgwałceniem przez rosyjskiego żołnierza. Oddając swe życie w obronie czystości, staje się dziś patronką tych, którzy pragnąc doświadczyć radości czystej miłości, zobowiązują się nie podejmować współżycia płciowego przed otrzymaniem Sakramentu Małżeństwa. Pielgrzymują oni do Diecezjalnego Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, by prosić Boga, za jej pośrednictwem, o łaski. Bł. Karolina zostaje ustanowiona patronką Ruchu Czystych Serc (propagowanego przez dwumiesięcznik Miłujcie się!) oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM).

Karolina urodziła się 2 sierpnia 1898 r. we wsi Wał-Ruda (pod Tarnowem), pięć dni później została ochrzczona w kościele parafialnym w Radłowie. Jej rodzice: Jan Kózka i Maria z domu Borzęcka, żyli bardzo skromnie, mieli niewielkie gospodarstwo, sami zbudowali drewniany dom, gdzie przyszło na świat jedenaścioro ich dzieci; czworo z nich zmarło. Karolina była czwartym dzieckiem z kolei. Od dziecięcych lat pomagała rodzicom w pracy na roli, przy zajęciach domowych, opiekowała się licznym rodzeństwem.

Dom rodzinny Karoliny był przepełniony autentyczną i żywą wiarą. Ojciec dawał przykład życia chrześcijańskiego; należał do Apostolstwa Modlitwy, do Bractwa Komunii Św. Wynagradzającej, do Żywego Różańca, ale to mama kierowała wychowaniem dzieci: przygotowała je do spowiedzi i Pierwszej Komunii Św., uczyła na pamięć modlitw i pieśni. Rytm każdego dnia, powszedniego i świątecznego, wyznaczała modlitwa: poranna (także Godzinki), przy posiłkach, wieczorna. Rodzice uczestniczyli we Mszy św., często także w dni powszednie, przystępowali do sakramentów. Mama każdego roku odbywała pielgrzymkę „o chlebie i wodzie” do sanktuariów odpustowych – była trzynaście razy w Kalwarii Zebrzydowskiej pieszo. Rodzice Karoliny zmarli w jednym - 1936 roku: 21 sierpnia zmarł Jan; po jego śmierci Maria odbyła pielgrzymkę do Częstochowy, żeby uprosić łaskę dobrej śmierci, po czym zakończyła życie w ósmym dniu po powrocie – 7 października.

Religijna atmosfera domu Kózków przyciągała krewnych i sąsiadów. Szczególnie w dni świąteczne gromadzili się u nich na wspólne czytanie Pisma Św., żywotów świętych i religijnych czasopism. Często literaturę religijną czytała zebranym Karolina. W niedziele Wielkiego Postu, z powodu dużej odległości do kościoła w Radłowie, odprawiano nabożeństwo Gorzkich Żali, a w okresie Bożego Narodzenia urządzano szopkę, przy której każdego wieczoru śpiewano kolędy i pastorałki. Z tego powodu dom Kózków nazywany był żartobliwie: „kościółek”, „Betlejemki” albo „Jerozolimki”.

Karolina w 1905 r. rozpoczęła naukę w miejscowej szkole podstawowej, którą – z wynikiem celującym - ukończyła w 1911r., a następnie uczęszczała trzy razy w tygodniu na tzw. naukę dopełniającą. Do Pierwszej Komunii Św. przystąpiła w 1907 r. w kościele parafialnym w Radłowie, a mając 16 lat przyjęła Sakrament Bierzmowania w swej nowej parafii w Zabawie. Przyszła błogosławiona od dziecka bardzo łatwo – jak wspominała jej mama – pojmowała prawdy religijne, które potem przekazywała rodzeństwu. Była też – jak twierdzą jej rówieśnicy – urodzoną katechetką. Nawet najtrudniejsze kwestie dotyczące wiary, umiała tak jasno i przystępnie wytłumaczyć, że także starsi przychodzili do niej z pytaniami. Nie rozstawała się z otrzymanym od mamy różańcem, była zelatorką Koła Żywego Różańca, należała do Apostolstwa Modlitwy. Spowiadała się w każdy pierwszy piątek miesiąca, a do Komunii Św. przystępowała, nie tylko w niedziele i święta, ale także w dni powszednie. Jej marzeniem było odbyć pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej i w tym też celu zbierała drobne oszczędności. Karolina pomagała osobom starszym i chorymi: odwiedzała ich, czytała pisma religijne, przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie Wiatyku.

Na etapie gromadzenia informacji do procesu beatyfikacyjnego, ci którzy znali Karolinę, zgodnie twierdzili, iż: była bardzo pogodna, chociaż przeważnie bardzo zmęczona, ale nigdy nie było po niej tego zmęczenia widać. Jej twarz jaśniała dziwną radością, gdy się modliła, albo, gdy uczyła innych katechizmu, albo, gdy udało się jej wybić z głów koleżankom głupie żarty, albo gdy wracała od chorych, którymi się opiekowała, lub też, gdy czytała Posłańca Serca Jezusowego. Miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej i do Najświętszego Serca Jezusa. Bardzo też kochała Matkę Bożą; mówiła o Niej zwykle „moja Matka Boża”. Była też bardzo naturalna w sposobie bycia, nigdy nie udawała kogoś innego2.

Ksiądz Władysław Mendrala, pierwszy proboszcz parafii w Zabawie, do której przyłączono rodzinną wieś Karoliny, tak o niej wspomina: Karolina Kózka i jej wujek Franciszek Borzęcki, brat jej matki, jako najgorliwsi apostołowie świeccy ogromnie pomagali mi przy zorganizowaniu życia parafialnego w nowo utworzonej parafii i w rozbudzeniu pobożności szczególnie kultu Najświętszego Sakramentu przez Komunię Św. Wynagradzającą oraz kult Bożego Serca3. Franciszek Borzęcki prowadził także świetlicę i niewielką bibliotekę, w czym bardzo pomagała mu siostrzenica.  Wuj Borzęcki miał też wielki wpływ na wychowanie Karoliny.

Ciało Karoliny pochowano początkowo na cmentarzu parafii Zabawa, skąd w trzecią rocznicę śmierci – z uwagi na licznych odwiedzających i rozwijający się kult prywatny - przeniesiono do grobowca przy kościele parafialnym. W trakcie procesu beatyfikacyjnego w 1981 r. złożono je w sarkofagu w kruchcie kościoła. Uroczystym rozpoczęciem kultu bł. Karoliny była translokacja relikwii - przeniesienie trumny z przedsionka kościoła i złożenie jej pod głównym ołtarzem.  W 2002 r. ustanowiono w Zabawie Diecezjalne Sanktuarium Bł. Karoliny. Natomiast Senat RP przyjął w 2012 r. uchwałę dotyczącą uczczenia bł. Karoliny z okazji 25 - lecia jej beatyfikacji. Liturgiczny obchód ku czci bł. Karoliny przypada na dzień jej śmierci (czyli narodzin dla nieba), tzn. 18 listopada i ma rangę wspomnienia obowiązkowego.

Ewa Krupińska
 1/Za: Ks. Stanisław Hołodok, Błogosławiona Karolina Kózkówna,w: www.opoka.org.pl
2/Za KSM diecezji siedleckiej: www.ksmsiedlce.pl
3/Tamże
Korzystałam także:www.pz.lap.pl (strona Sanktuarium bł. Karoliny), www.brewiarz.pl, www.glosojcapio.pl.

O życiu bł. Karoliny pisał Ks. Jan Białobok (przygotowywał proces informacyjny w sprawie beatyfikacji): „Błogosławiona Karolina Kózkówna”, „Niezwykłe życie zwykłej dziewczyny”.Głównym celem naszej pielgrzymki było sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, które się mieści się w stolicy Meksyku. Co roku to święte miejsce odwiedza około 15 mln pielgrzymów. Liczba ta sprawia, że jest to najliczniej odwiedzane sanktuarium maryjne na świecie. Co tak bardzo przyciąga wiernych do Guadalupe? Odpowiedź jest prosta. Chodzi o prawdziwość wizerunku Maryi, objawień i uzdrowień.

9 grudnia 1531 r. Matka Boża objawiła się nowo ochrzczonemu Indianinowi, Juanowi Diego. Na zboczu wzgórza Tepeyac ujrzał on światłość i piękną postać kobiety, która powierzyła mu zadanie budowy w tym miejscu świątyni. Matka Boża poleciła Juanowi Diego, aby tę wiadomość przekazał biskupowi. Początkowo nie wierzył on Indianinowi. Zmienił to dopiero cud kwitnących róż, które zobaczył Juan Diego na zboczu góry. Kwiaty te owinął płaszczem i zaniósł do biskupa. Na płaszczu pojawił się wizerunek dziewicy Maryi stojącej na półksiężycu i otoczonej promieniami słońca, symbolizującymi narodziny Chrystusa na kontynencie amerykańskim. Taki był początek objawień, które zaowocowały licznymi nawróceniami i wpłynęły na los mieszkańców Meksyku. Powszechnie mówi się, że Matka Boża z Guadalupe uchroniła stolicę Meksyku przed wielką powodzią w 1629 r. Uważa się również, że położyła ona kres epidemii z 1736 r. Do dziś dzieją się tu niezliczone cuda.

W miejscu objawień, z polecenia biskupa, postawiono niewielki kościół. W 1695 r. pobudowano okazałą bazylikę w stylu barokowym. Na skutek trzęsienia ziemi świątynia ta, pod własnym ciężarem, zapada się w grząski teren. W 1976 r. pobudowano nową bazylikę, w której może pomieścić się około 10 tys. pielgrzymów. Ma ona okrągły kształt i przypomina namiot.

Ojciec święty Jan Paweł II, podczas drugiej podróży do Meksyku w 1990 r. ogłosił Juana Diego, Indianina, błogosławionym. Świętym został ogłoszony w 2002 r., podczas piątej pielgrzymki Jana Pawła II do Meksyku.

W naszej pielgrzymce do Meksyku program zwiedzania był ograniczony do 10 dni, był więc bardzo intensywny. Widzieliśmy m.in. wiele katolickich kościołów, które zostały zbudowane za rządów Hiszpanów, zdobywców Ameryki Środkowej (XVI w.). Przyozdobione są one złotem, a ich wykonawcami byli indiańscy rzemieślnicy. Ostatnie dwa dni spędziliśmy w Acapulco nad Oceanem Spokojnym. Tu temperatura powietrza wynosiła ponad 30 st. Celsjusza. Powietrze było przesycone wilgocią. Niektórzy mieli problem z oddychaniem.

Tadeusz Kondraciuk


Tradycyjnie z początkiem grudnia w imieniu Parafialnego Zespołu Caritas i Powsińskiego Klubu Kultury zapraszamy naszych parafian na Charytatywny Kiermasz Adwentowy. W tym roku spotykamy się 15 grudnia w godzinach od 8 do 14 w budynku starej plebanii. Liczymy bardzo na Waszą obecność i wsparcie! Liczymy również na to, że przyjdziecie z Waszymi dziećmi, rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi. Będziemy też bardzo wdzięczni za reklamowanie naszego kiermaszu i zachęcanie wszystkich do odwiedzenia w tym dniu Powsina. Im nas będzie więcej tym piękniejsze święta będą mieli nasi podopieczni. Zebrane w czasie kiermaszu fundusze pozwolą bowiem na zakup produktów do świątecznych paczek dla nich. Już dziś, z góry, wielkie, serdeczne "Bóg zapłać" za Waszą hojność.

Atrakcji, jak zwykle, nie zabraknie. Główna z nich, to oczywiście loteria fantowa z mnóstwem fantastycznych nagród! Będzie można kupić pyszne domowe ciasta, wędliny, miody, świąteczne dekoracje, upominki, kartki, oryginalne stroiki i wieńce, bombki i wiele, wiele innych. Wszystko piękne, większość oferowanych produktów to rękodzieło i w dobrych cenach. Przede wszystkim jednak, każda wydana złotówka to wielki dar serca, wyraz solidarności z potrzebującymi. Pamiętajmy o tym, licznie przybywając na powsiński kiermasz.

Wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom naszego Caritas z serca dziękujemy za kolejny rok współpracy i wszelkie wyrazy wsparcia i sympatii. Życzymy Wam i Waszym Bliskim błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. "Bóg sie rodzi, moc truchleje". Radujmy się! 

Barbara Bartkiewicz„Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie!” tymi słowami rozpoczyna się liturgia słowa z dnia 15 grudnia. Tego dnia w naszej parafii rozpoczniemy rekolekcje adwentowe.

Po co rekolekcje? Przed nami przygotowania do świąt. Będziemy kupować prezenty, ubierać choinkę, trudzić się, żeby nagromadzić wszelkiego rodzaju przysmaki i biesiadować przy suto zastawionym stole. Pomyślmy co zrobić, aby skupić się nie tylko na zewnętrznej stronie przygotowań? Pomyślmy co uczynić, aby te święta odnowiły nas duchowo tj. aby wlały w nasze serca nadzieję w lepszy świat – Boży świat? Naszymi przewodnikami na tym adwentowym szlaku będą Jezus, Maryja i św. Józef. Przyjrzyjmy się ich miłości oraz ich życiu i zapytajmy się jak możemy ich naśladować? Zastanówmy się w czym oni mogą pomóc nam – ludziom żyjącym w innej rzeczywistości, ale z podobnymi problemami? Tylko wtedy mamy szansę odkryć, że Bóg jest pośród nas i że interesuje się naszym życiem. To może sprawić, iż ucieszymy się tym, że On przychodzi do naszego życia takiego jakim ono jest bez warunków wstępnych. Czyż to nie wspaniałe? Pozwólmy zaskoczyć się Bogu w czasie Eucharystii! Pozwólmy zaskoczyć się Bogu podczas indywidualnej modlitwy na adoracji! Dajmy Bogu także szansę, aby działał w naszym codziennym życiu! Wszak najpiękniejsze chwile życia przeżywamy wtedy kiedy jesteśmy z Bogiem – Emmanuelem!

Tegoroczne ćwiczenia rekolekcyjne odbędą się w dniach 15-17 grudnia. Poprowadzi ksiądz dr Jerzy Jastrzębski, który ma za sobą pracę jako wikariusz m.in. w Konstancinie-Jeziornie oraz studia na Uniwersytecie Jana Pawła II i Uniwersytecie Jagiellońskim w królewskim Krakowie, gdzie w minionym roku obronił doktorat. Ks. Jerzy obecnie pracuje w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, gdzie wykłada homiletykę, retorykę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego. To właśnie kaznodziejstwo Prymas Tysiąclecia stało się dla ks. Jerzego inspiracją do przygotowania i wygłoszenia rekolekcji.

Wspomniany Kardynał Wyszyński w swojej homilii w Gnieźnie, 2 lutego 1981 roku powiedział: „Nie trzeba oglądać się na innych, na tych lub owych, może na polityków, żądając od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili.1”. Zatem, idąc za radą Prymasa Tysiąclecia, nie oglądając się na innych zacznijmy od siebie, przychodząc na rekolekcje adwentowe.

Aleksandra Kupisz - Dynowska

Przed rekolekcjami na stronach naszej parafii zostanie opublikowany wywiad z księdzem rekolekcjonistą – zapraszamy do lektury.„Cicha noc, ………. noc”,

na niebie jasny księżyca blask

i konstelacje milionów gwiazd.

         A w Betlejem

„Mizerna cicha, ……… licha”

śpią w niej zwierzęta, mieszkańcy stali

i Maryja z Józefem, goście niebywali.

         Aż tu nagle

„Wśród …….. ciszy”

anielskie wołanie, zewsząd dochodzi:

„Wstańcie ……,  …. się wam rodzi”

 
I wnet rozeszła się nowina,
„że Panna czysta, że …….. czysta,

         …………. Syna”.

Zbiegli się szybko pastuszkowie,

przybyli także trzej królowie:

Kacper, ……….. i Baltazar.

 
Co widzą i co słyszą?

„Jezus ………, leży wśród stajenki”

i Matka Jego, nucąca piosenki:

Lulajże ,……….. moja ………

Pokłon głęboki Panu oddali
i skarby swoje ofiarowali:
złoto, ………. i mirrę.

I my w tę wigilijną noc

„Pójdźmy wszyscy do ………..”...
Jego pięknie przywitajmy, aniołami zaśpiewajmy:

„Chwała na …..., chwała na wysokości, a ………. na ziemi”!   

Teresa Gałczynska 04.11.2013

 

Rozwiązanie – w kolejności: święta, stajenka, nocnej, pasterze, Panna, porodziła, Melchior, malusieńki, Jezuniu, perełko, kadzidło, stajenki, wysokości, pokój

 
Chrzty:

Mikołaj Borzęcki, ur. 22. lipca 2013 r. w Warszawie, syn Michała – Ryszarda Borzęckiego i Doroty – Marii z d. Sadoch, małżonków zamieszkanych w Powsinie przy ul. Rosochatej. Chrztu udzielił ks. Bogdan Jaworek.

Nowo ochrzczone dziecko oddajemy w matczyną opiekę Maryi Tęskniącej-Powsińskiej.

Śluby: nie było
Pogrzeby: 

Śp. Adela Zaremba, zamieszkała w Starych Kabatach. Żyła lat 80. Zmarła 28 października 2013 r. w Domu Opieki w Pilaszkowie koło Błonia. Na drogę do wieczności przygotowała się poprzez spowiedź, przyjęła komunię świętą i sakrament chorych. Pogrzeb odbył się 30 października 2013 r. w Powsinie. Została pochowana na starym cmentarzu. Pozostawiła po sobie dorosłego syna Czesława.

Śp. Marek – Wiesław Maciołek, zamieszkały w Powsinie przy ul. Przyczółkowej. Żył lat 67. Zmarł 2 listopada 2013r. w szpitalu przy ul. Stępińskiej. Kapelan szpitala udzielił mu namaszczenia olejem świętym. Pogrzeb odbył się 6 listopada 2013 r. w Powsinie. Został pochowany na nowym cmentarzu.

Śp. Franciszek Wnorowski, zamieszkały w Powsinie przy ul. Kremowej. Żył lat 70. Zmarł 14 listopada 2013 r. w swoim domu. Ks. Bogdan Jaworek przygotował go na drogę do wieczności przez spowiedź, Komunię Świętą i namaszczenie olejem świętym. Pogrzeb odbył się 18 listopada 2013 r. w Powsinie. Został pochowany na nowym cmentarzu. Pozostawił po sobie żonę Irenę, syna Waldemara i wnuczka Jana.

Dobry Jezu, a nasz Panie, im wieczne spoczywanie

                                                                      

1.       NOWI BISKUPI POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Ojciec Święty Franciszek powołał nowych biskupów pomocniczych Archidiecezji Warszawskiej. Zastąpią oni schorowanego ks. bpa Mariana Dusia i ks. bpa Piotra Jareckiego.

Biskup nominat ks. Józef Górzyński, lat 54, ur. w Żelechowie, parafia św. Trójcy w Konarach koło Warki, pow. Grójec. Wyświęcony na kapłana 2 czerwca 1985 r. przez kard. Józefa Glempa. Był wikariuszem w Grójcu, a w 1987 r. został skierowany na studia do Rzymu, gdzie zdobył doktorat z liturgii. Był prefektem w Seminarium Duchownym w Warszawie, następnie został mianowany proboszczem parafii niepokalanego poczęcia NMP na Wrzecionie, dekanat bielański w Warszawie. Przypomnę, że ks. Marian Prus, którego pamiętamy jako wikariusza w Powsinie, był budowniczym kościoła przy ul. Przy Agorze 9 na Wrzecionie. Pozostał tam jako emeryt. Ks. Józef Górzyński w 2012 r. opuścił parafię i ks. kard. Kazimierz Nycz mianował go pracownikiem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej odpowiedzialnym za wydział Duszpasterstwa Ogólnego. Ks. Biskupa nominata Powsinianie znają z tego, że w ubiegłym roku, z okazji 15. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Tęskniącej, tj. 28. czerwca, odprawił mszę świętą i wygłosił kazanie.

Biskup nominat ks. Rafał Markowski, lat 55, ur. w Józefowie koło Otwocka. Wyświęcony na kapłana 6 czerwca 1982 r. przez arcybiskupa Józefa Glempa. Był wikariuszem w Warce. Studiował na ATK-a, będąc jednocześnie rezydentem w Konstancinie za czasów proboszczowania ks. Bogdana Jaworka. Z Konstancina został przeniesiony na rezydenta w parafii św. Jana Kantego w Warszawie. Zdobył tytuł doktora z zakresu religioznawstwa. Od 1987 r. pełnił funkcję prefekta (wychowawcy) kleryków w Seminarium Duchownym w Warszawie. Następnie został rektorem kościoła przy ul. Łazienkowskiej 14. Był odpowiedzialny za Ośrodek Duszpasterski Rodziny Rodzin im. Stefana kardynała Wyszyńskiego. W 1993 r. ks. kardynał Józef Glemp zlecił ks. Markowskiemu zadanie zorganizowania katolickiego Radia Józef. Funkcję dyrektora radia pełnił do 2002 r. Ks. kardynał Kazimierz Nycz w 2008 r. mianował ks. Rafała rzecznikiem prasowym Archidiecezji Warszawskiej.

Konsekracja, czyli wyświęcenie biskupów będzie miało miejsce w sobotę 7 grudnia 2013 r. o godz. 11, w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie. Głównym konsekratorem będzie ks. kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Warszawski. Współkonsekratorami będą Arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, a także biskup senior Kazimierz Romaniuk.

Wyrażamy radość z nominacji nowych biskupów pomocniczych dla Warszawy. Biskupstwo to wyróżnienie, ale też zobowiązanie. Dlatego w naszych modlitwach polecajmy Bogu nowych pasterzy, by byli autentycznymi świadkami Chrystusa w zlaicyzowanym polskim społeczeństwie.

Ks. Jan Świstak
2.       BIERZMOWANI

W uroczystość Patronki naszej parafii, św. Elżbiety, tj. 19 listopada 2013 r., ks. biskup Tadeusz Pikus udzielił sakramentu bierzmowania następującym osobom: 1.Krzysztof Fudała z ul. Przekornej, 2. Jagoda Karaszewska z ul. Nowoursynowskiej, 3. Joanna Kobiałka z ul. Ponczowej, 4. Krzysztof Komosa z Bielawy, 5. Rafał Kulik z ul. Przekornej, 6. Helena Leszczyńska z Bielawy, 7. Jakub Mrozowski z ul. Przyczółkowej, 8. Aleksandra Mrówka z ul. Przekornej, 9. Bartłomiej Piszczek z ul. Zakamarek, 10. Anna Przygodzka z ul. Zakamarek, 11. Renata Rybarczyk z ul. Przekornej, 12. Przemysław Sochaj z Bielawy, 13. Anna Szornak z ul. Przyczółkowej, 14. Maria Świątek z ul. Zapłocie, 15. Katarzyna Urbaniak z ul. Nowoursynowskiej, 16. Paweł Urbański z Okrzeszyna, 17. Jan Witkowski z ul. Zapłocie. 

Z wyżej przedstawionego spisu wynika, że z Bielawy tylko dwoje uczniów przystąpiło do bierzmowania w Powsinie, a reszta poszła do sąsiedniej parafii, bo tam jest prowadzone roczne przygotowanie. Tak samo ze Starych Kabat - tylko dwoje uczniów przystąpiło do bierzmowania u nas, pozostali zgłosili się do parafii bł. Władysława na Ursynowie. Natomiast z os. Konstancja nikogo nie było u bierzmowania. Stąd też nasuwa się wniosek, że i u nas trzeba przejść z dwuletniego na jednoroczny system przygotowania do sakramentu dojrzałości. Do tego samego wniosku doszedł ks. proboszcz Lech Sitek i wikariusz ks. Grzegorz Demczyszak. W takim układzie młodzież na przygotowania do bierzmowania przychodziłaby początkowo dwa razy w miesiącu, a później co tydzień. Ponieważ trzecie klasy gimnazjum czeka egzamin wstępny do liceów, to dogodniejsze byłoby rozpoczęcie edukacji w pierwszych klasach liceum. Sakrament bierzmowania młodzież przyjęłaby na początku klasy drugiej licealnej, w uroczystość Patronki naszej parafii, św. Elżbiety, to jest 19 listopada.                 

 Ks. Jan Świstak

3.       KALENDARZ RODZI SIĘ W BÓLACH!

Kalendarz parafialny na rok 2014 będzie poświęcony tematowi: „Powsinianie, o których warto pamiętać”. W zasadzie dotyczy to osób żyjących w wieku XX. Zdawałoby się, że łatwo jest dotrzeć do żyjących parafian i od nich dowiedzieć się szczegółów z życia osób, które zostały wytypowane do przedstawienia w poszczególnych miesiącach kalendarza. Okazuje się jednak, że są problemy z otrzymaniem fotografii Powsinian, które stanowiłyby ilustracje w kalendarzu. W niektórych rodzinach nie ma zwyczaju przechowywania dokumentacji fotograficznej najbliższej familii. A szkoda! Tak samo w niektórych wypadkach trudno jest dociec szczegółów z życia danej osoby zamieszczonej w kalendarzu. Podobnie jest w przypadku historycznych faktów. Weźmy na przykład Wilanowską Kolej Dojazdową. Na pierwszej stronie okładki kalendarza będzie umieszczona fotografia sprzed II wojny światowej, przedstawiająca wiernych wychodzących z kościoła i widok szyn wąskotorowej kolejki wilanowskiej. Chodziło mi o to, w którym roku tzw. „Ciuchcia” przestała przejeżdżać przez Powsin. Wydawałoby się, że było to niedawno. Prawdopodobnie w 1971 r., a więc 42 lata temu. O datę skasowania kolejki wilanowskiej pytałem wielu Powsinian. Jedni mówili, że nastąpiło to pomiędzy rokiem 1968 a 1970. Inni, że później, w roku 1973 lub 1974. Pozostałe zapytane osoby zazwyczaj odpowiadały, że nie pamiętają, kiedy kolejka przestała jeździć przez Powsin. Jak szybko wydarzenia minionych, niedawnych lat, poszły w niepamięć.

Kalendarz parafialny na rok 2014, mimo pewnych braków w dokumentacji fotograficznej i faktograficznej, ukarze się przed Bożym Narodzeniem. Kończąc tę notatkę, pragnę podziękować rodzinom, które dostarczyły materiały o swoich bliskich, którzy zostali wytypowani do umieszczenia w kalendarzu. Gdy zostanie zamknięty cykl przygotowawczy do druku, zwrócę naszym parafianom to, co wypożyczyłem. Dziękuję Wam bardzo za chętną współpracę.                                                                  

Ks. Jan Świstak

4.       PATRIOTYCZNY ŚPIEWNIK DOMOWY I SPACER PAMIĘCI

Tym razem we wtorek 12 listopada 2013 r., spotkaliśmy się w Nowej Filii Centrum Kultury Wilanów w Powsinie aby wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Pieśni legionowe i żołnierskie wykonał chór Tutti Cantamus pod dyrekcją Pani Izabeli Tomaszewskiej. Już po raz drugi mogliśmy widzieć efekty pracy pani Izabeli Tomaszewskiej, bowiem w minionym 2012 r. mieliśmy okazję wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu Wilanowskiego Chóru Kameralnego również pod jej dyrekcją. W bieżącym roku Chór Tutti Cantamus zachwycił nas swoim nie tylko młodzieńczym brzemieniem jak i wyglądem. Okazało się, iż jest to Młodzieżowy Chór Mieszany LXXV L.O. im. Jana III Sobieskiego w Warszawie, który powstał w 1992r. a jego członkami są po prostu uczniowie szkoły. Z przyjemnością wysłuchaliśmy znanych i mniej znanych pieśni w ich wykonaniu. Podobało mi się nieco inne, niż to do którego przywykliśmy wykonanie pieśni: ”Wojenko, wojenko”.

Szczególnie zachwyciły mnie jednak dwie pieśni, które sama dawno temu chętnie śpiewałam i nadal pozostają w mojej pamięci. Pierwsza to pieśń „Miejcie nadzieję” – utwór został skomponowany jako reakcja na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.  Muzykę do wiersza Adama Asnyka pod tym samym tytułem napisał Zygmunt Preisner. Świetne wykonanie tej piosenki można zobaczyć w filmie "Ostatni dzwonek" w reż. Magdaleny Łazarkiewicz. Druga pieśń to „Modlitwa o wschodzie słońca” (lub „Każdy twój wyrok”) wykonywana przez słynne trio Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski, Zbigniew Łapiński. Słowa i muzyka to dzieło Nataniela Tenenbauma i Przemysława Gintrowskiego.

Po koncercie przyszedł czas, aby to widownia pokazała swoje możliwości głosowe - jak się okazało zarówno znajomość pieśni patriotycznych jak i „siła gardeł” były na dobrym poziomie. Słabą stroną było tempo śpiewów - wciąż goniliśmy akompaniament. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego - entuzjazmem nadrabialiśmy wszelkie braki techniczne.

Czekał nas jeszcze „Spacer Pamięci” podczas, którego zapaliliśmy znicze i pomodliliśmy się za rodaków poległych w walce o wolność naszej ojczyzny – modlitwy prowadził ks. Proboszcz Lech Sitek. Pierwszy przystanek miał miejsce przy Dębach Pamięci, drugi na Cmentarzu Powstańczym, a trzeci przy tablicach umieszczonych na murze Cmentarza Powsińskiego (poświęconych min. naszym parafianom zamordowanym w obozie w Auschwitz). Radny Warszawy A. Melak podkreślił, że stosowna tablica powinna uczcić również postać pana Franciszka Pieniaka – wieloletniego nauczyciela i kierownika szkoły podstawowej w Powsinie (obecnie mieści się tam Filia Centrum Kultury Wilanów) oraz inicjatora budowy nowej szkoły. Franciszek Pieniak był legionistą, uczestnikiem walk o odzyskanie niepodległości Polski a w 1920 r. walczył z Sowietami. Swoją miłość do Ojczyzny potrafił przekazać uczniom. Jego wychowankami byli: Janek Godlewski - obrońca Lwowa (jego grób znajduje się na Powsińskim Cmentarzu), Janek Penconek - oficer WP odznaczony Orderem Virtuti Militari, poległy w obronie polskiego wybrzeża (tablica pamiątkowa ku jego czci został odsłonięta na murze cmentarza w Powsinie ), i wielu innych, leżących na cmentarzu Powstania Warszawskiego. Pomysł upamiętnienia Franciszka Pieniaka jest godny poparcia i mam nadzieję, że uda się go wcielić w życie.

Na drodze naszego spaceru były jeszcze mogiły Janka Godlewskiego, o którym wcześniej wspomniałam (poległ 11.11.1918 r. w obronie Lwowa) oraz powstańca styczniowego Walentego Pindelskiego. Na nieco zziębniętych spacerowiczów, na starej plebanii czekała pyszna grochówka przygotowana przez członków zespołu Powsinianie. Pokrzepieni gorącą strawą znaleźliśmy jeszcze chęć i siły aby nieco pośpiewać – śpiewom przewodził dyrektor Robert Woźniak przy akompaniamencie Grzegorza Toporowskiego. Warto kontynuować „Spacery pamięci” – zatem mam nadzieję na spotkanie w przyszłym roku.

Agata Krupińska

5.            ŚW. CECYLIA W POWSINIE

 Powsińskie zespoły śpiewacze obchodziły święto swojej patronki św. Cecylii w piątek 22 listopada 2013 r. podczas Mszy św. o godz. 18. Tego dnia płynęły pienia „W chwale Bożej na niebiosach płyną hymny dziękczynienia. Dusze świętych w zgodnych głosach wraz z Cecylią nucą pienia”. Tego dnia Chór „Con brio” chciał również w sposób uroczysty zakończyć obchody 15-lecia powstania obecnego chóru w Powsinie. Rok temu obchodziliśmy 100 lecie istnienia chóru w Powsinie. Jak widać mieliśmy swój mały, 15-leni wkład w wiekową już tradycję chóralną w powsińskiej parafii. Obchody były skromne, ponieważ po Eucharystii czekała nas jeszcze próba przed sobotnim koncertem w Zalesiu. Jakie to byłyby jednak obchody bez jubileuszowego tortu, tak więc próba próbą ale tort musiał być. Serdeczne podziękowania dla Moniki Przygodzkiej za jego zamówienie.

Agata Krupińska
   
6.       KONCERT W ZALESIU

Powsiński Chór „Con brio” już po raz drugi wziął udział w Spotkaniach Chóralnych, które odbyły się w parafii N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym (XII spotkanie). Spotkania te związane są z uroczystym wspomnieniem św. Cecylii patronki muzyki kościelnej. W spotkaniu uczestniczyło 15 chórów, w tym z Zalesia Górnego i Dolnego,, Piaseczna, Wilanowa i Ursynowa, Góry Kalwarii, Brochowa, Chylic, Jazgarzewa, Sulejówka a także Ciechanowa. Organizatorem Spotkań był Chór Liturgiczny Parafii w Zalesiu Dolnym pod dyrekcją Pana Pawła Gindy. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 w sobotę 23.11.2012 r. koncertem - każdy z chórów wykonał po 2-3 utwory. Powsiński Chór zaśpiewał: pieśń patriotyczną „Pieśń konfederatów barskich”, pieśń maryjną „O Maryji moja radość”, oraz pieśń wielkopostną „Klęknij przy Krzyżu” Repertuar był bardzo zróżnicowany od pieśni eucharystycznych, poprzez kolędy, piosenki religijne. Pieśni były wykonywane w języku polskim, po łacinie po włosku i w języku ukraińskim. Wiele pieśni nie było nam znanych i chętnie byśmy się ich nauczyli – zatem dużo pracy przed nami. Po koncercie wszystkie chóry wzięły udział we Mszę św. - wspólne, potężne śpiewy robiły wrażenie, wykonaniem każdej pieśni dyrygował inny dyrygent.  Wszyscy uczestnicy otrzymali na pamiątkę spotkania „Litanię w dzień Ś. Cecylii Patronki Muzyki” wraz z modlitwą do św. Cecyli – wszystko zaczerpnięte z modlitewnika „Modlitwy dla Pobożnych Chrześcijan, Katolików z cenniejszych dzieł w literaturze ojczystej i zagranicznej zebrane” z 1851 r. Na koniec wspólna agapa w pobliskiej szkole, tańce i śpiewy. Mamy nadzieję, że spotkamy się tam również w przyszłym roku.

Agata Krupińska

7.       TO JUŻ 30 LAT - KS. JAN ŚWISTAK W POWSIŃSKIEJ PARAFII

13 listopada 2013 r. minęło 30 lat od przybycia ks. Jana Świstaka do Powsina i rozpoczęcia pracy duszpasterskiej w naszej parafii. W niedzielę 13.11.1983 r. w imieniu Kurii parafię przekazał nowemu proboszczowi ks. Marian Duś, dziekan piaseczyński. Msza św. dziękczynna w związku z perłowym jubileuszem pracy ks. Jan w Parafii św. Elżbiety w Powsinie odbyła się w niedzielę 24.11.2013 r. o g. 12.00. Eucharystię koncelbrował czcigodny Jubilat - ks. prałat Jan Świstak i ks. dr Kazimierz Lorek – dziekan dekanatu wilanowskiego. Wzruszającą homilię wygłosił ks. kanonik Bogdan Jaworek – podkreślił zasługi ks. Jana Świstaka dla naszej parafii. Jego wielki wkład w upiększenie kościoła, budowę nowej plebanii ale przede wszystkim w uroczystości koronacyjne wizerunku Matki Bożej Tęskniącej. Minione 30lat to poza wieloma działaniami organizacyjnymi, budowlanymi i remontowymi, to kilkaset nowych, małych parafian, którym ksiądz Jan Świstak udzielił sakramentu Chrztu św., to kolejnych kilkaset dzieci, które dzięki jego przygotowaniom przystąpiły do I komunii św., a później do Sakramentu Bierzmowania. To ponad setka ślubów, których udzielił młodym parom z naszej parafii. To się dało policzyć ale są też takie działania, których nie sposób policzyć – godziny spędzone w konfesjonale, poświęcone wiernym i ich problemom, to niepoliczony czas poświęcony modlitwie. Ale jak podkreślał ks. Kanonik nawet perły powstają w cierpieniu i trudzie – tak też wygląda praca kapłana, który kocha Boga i ludzi oraz pragnie im służyć. Ten trud i cierpienie nie pozostają bez efektu, wcześniej czy później wyrasta z nich coś wspaniałego i dobrego, tak jak wspomniana wcześniej perła – tak też było i w naszej parafii. Oprawę muzyczna Mszy św. przygotował chór Con Brio pod dyrekcją, organisty Tadeusza Zwierzchowskiego. Podziękowania i życzenia Jubilatowi złożył ks. dziekan K. Lorek oraz ks. Proboszcz L. Sitek, który zaprosił wszystkich na starą plebanię, gdzie odbyła się mniej oficjalna część uroczystości. Można tam, było obejrzeć wystawę zdjęć ks. Jana Świstaka, która przygotowało Centrum Kultury Wilanów – trzeba przyznać, że wyszło to wspaniale.  Ks. Jan otrzymał wiele podziękowań, wyrazów wdzięczności za wieloletnią pracę, były życzenia, uśmiechy, prezenty, kwiaty - gromko śpiewane 100 lat po polsku i po łacinie. Nie obyło się bez jubileuszowego tortu, który miał duże wzięcie wśród licznie przybyłych gości. Nade wszystko, jednak podczas całej uroczystości było  wiele modlitwy w intencji szanownego jubilata, któremu życzymy wielu lat zdrowia i kolejnych rocznic obchodzonych w naszej parafii. Szczęść Boże!!!

Agata Krupińska

8.            TRADYCJA W NARODZIE NIE GINIE – ELŻBIETKI W POWSINIE

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją podczas 40 godzinnego nabożeństwa i odpustu związanego z patronką naszej parafii św. Elżbietą Węgierską przewidywaliśmy poczęstunek bułeczkami „elżbietkami” – wypiekanymi przez naszych parafian oraz zbiórkę datków finansowych do puszek na wybrany cel. Tradycji stało się zadość i w tym roku. Po każdej Mszy św. można było nabyć jeszcze ciepłe bułeczki zwane „elżbietkami” z charakterystyczna literką „E” na wierzchu bułeczki. Wierni częstując się pysznymi bułeczkami, składali ofiary, które będą przeznaczone na cele charytatywne. Organizacją całej akcji i samymi wypiekiem bułeczek zajęli się Aleksandra i Rafał Dynowscy oraz inni woluntariusze, w szczególności członkowie wspólnoty Mamre. Dziękujemy im za bezinteresowne poświęcenie dla dobra innych. Bóg, zapłać!

Agata Krupińska

9.            PLAN ROZNOSZENIA OPŁATKÓW NA WIGILIĘ 2013

Opłatki wigilijne na terenie parafii będzie roznosił pan organista T. Zwierzchowski.

·        ul. Waflowa i ul. Przyczółkowa (od cmentarza do kościoła) – 30 listopada (sobota w godz. 19-20)

·        ul. Przyczółkowa od strony kościoła do ul. Drewny – numery parzyste i ul. Gronowa – 2 grudnia (poniedziałek w godz. 16-20)

·        ul. Czekoladowa i ul. Przyczółkowa – numery nieparzyste –3 grudnia (wtorek w godz. 16-20)

·        ul. Przekorna i ul. Pończowa –4 grudnia (środa w godz. 16-20)

·        ul. Kremowa – 5 grudnia (czwartek w godz. 16-17.45)

·        ul. Kremowa - ciąg dalszy 6 grudnia (piątek w godz. 16-17.45)

·        ul. Andrutowa – 6 grudnia (piątek w godz. 19-20.30)

·        ul. Potułkały – 7 grudnia (sobota w godz. 15-17 oraz 19-20)

·        ul. Zapłocie, ul. Waniliowa, ul. Zakamarek, ul. Starodawna, ul. Dobrodzieja, ul. Rosochata – 14 grudnia (sobota w godz. 11-17)

KABATY –30 listopada (sobota w godz. 11-16.30)

BIELAWA – 2 i 3 grudnia (poniedziałek, wtorek w godz. 13-16)

OKRZESZYN – 4 grudnia (środa w godz. 13-16)

LISY I LATOSZKI (ul. Rosochata od ul. Zakamarek do ul. Wiechy, ul. Ruczaj) – 6 grudnia (czwartek w godz. 13-16)

OSIEDLE „PATIO” – 7 grudnia (sobota w godz. 12-15)

Plan może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.
 

UWAGA! Mieszkańców nowych osiedli przestrzegamy przed oszustami. Roznoszą opłatki, udając organistę. Nie dajmy się nabrać. W razie wątpliwości należy wylegitymować podejrzanego, czy jego nazwisko zgadza się z tożsamością naszego organisty.

Poświęcone opłatki wigilijne można również nabyć u pana organisty w każdą niedzielę po Mszy Św.                                                                          Ks. Jan Świstak

INTENCJA MODLITW NA GRUDZIEŃ

Niech święta Bożego Narodzenia będą dla nas okazją do pojednania się z Bogiem i bliźnimi.

 
RORATY

W Adwencie – z wyjątkiem niedziel – codziennie o 6.30 rano

1 XII – PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

·          Adwent, słowo łacińskie, oznacza podwójne przyjście Chrystusa. Pierwsze przypomina nam fakt historyczny narodzenia Syna Bożego, jako człowieka w Betlejem, u początków naszej ery. Ponadto adwent jest też czasem oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Jest to czas pobożnego i radosnego oczekiwania. W polskiej tradycji w adwencie jest odprawiana msza św. wotywna o Najświętszej Maryi Pannie, nazywana „Roratami”. Są one odprawiane o brzasku dnia, za wyjątkiem niedziel. Ponadto w kościołach i w domach umieszczamy stroiki – wianuszki z czterema świecami symbolizującymi cztery niedziele adwentu. W każdą kolejną z nich ojciec zapala świecę w obecności zgromadzonej rodziny.

·        W pierwszą niedzielę adwentu rozpoczynamy nowy rok kalendarza kościelnego (liturgicznego). Cykl niedzielny czytań mszalnych na rok 2013/2014 będzie brany z roku „A”, cykl powszedni II.

·        Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu. Po sumie nabożeństwo i procesja eucharystyczna.

·        spotkanie wstępne dla małżeństw chcących poznać wspólnotę Domowego Kościoła. Rozpoczęcie o godz. 19.00 w starej plebanii. Wciąż zapraszamy       chętne pary!

Środy: 4, 11 i 18 XII

a) godz. 17.30 – próba scholii dziecięcej w sali parafialnej,

b)godz. 18.15 – próba Dziecięcej Grupy Teatralnej przygotowująca „Jasełka Powsińskie” w sali parafialnej,

 

Czwartki: 5, 12 i 19 XII – spotkania grupy młodzieżowej w sali parafialnej o godz. 19.30.

4 XII – ŚRODA, ŚW. BARBARY DZIEWICY I MĘCZENNICY

·        Święta Barbara pochodziła z Azji Mniejszej (obecnie Turcja). Według tradycji jej ojciec, poganin, uwięził ją, jako chrześcijankę, w wieży i wydał ją na śmierć w czasie prześladowania za rządów cesarza rzymskiego Maksymiliana Dazy w 306 r. Jest ona patronką górników oraz wszystkich narażonych na gwałtowną śmierć, a także patronką ludwisarzy – osób trudniących się odlewem dzwonów.

·        Dzisiejszym solenizantkom, Barbarom, życzymy Bożej pomocy i wszelkiej pomyślności w życiu codziennym.

5 XII – PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

·        Modlitwy o powołania przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o godz. 17.30.

·        Po mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.00.

6 XII – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

·          Dzisiaj czcimy św. Mikołaja, biskupa. Żył w IV wieku, był biskupem miasta Myry w Azji Mniejszej (Turcja). W naszych czasach okrzyknięto go gwiazdorem, czy też nordyckim czarodziejem. Młode pokolenie, pod wpływem mediów, jest przekonane o istnieniu siedziby św. Mikołaja w Laponii (Skandynawia). Pamiętajmy, że Patron dnia dzisiejszego jest postacią historyczną. Nie zapomnijmy dzisiaj obdarować dzieci choćby drobnym upominkiem.

·          Z racji przypadającego dzisiaj pierwszego piątku miesiąca pojedziemy do chorych od godz. 9.00.

·          Spowiedź rano przed Mszą św. od godz. 6.30 i po południu od godz. 17.00.

·          Wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00.

7 XII – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA. ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

·        Dzisiaj o godz. 11.00, w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie, dwaj kapłani Archidiecezji Warszawskiej: ks. Józef Górzyński i ks. Rafał Markowski otrzymają święcenia biskupie Szerzej o nowych biskupach przeczytać można w dziale „Z życia parafii”.

·         spotkanie ministrantów MŁODSZYCH, godz. 9.00 zakrystia.

·        Msza św. sanktuaryjna w intencjach dziękczynno-błagalnych o g. 18.00.

Poprzedzi ją różaniec o g. 17.30.

8 XII – DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

·          Dzisiaj przypada Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. Hasło: „Dzielmy się wiarą jak chlebem”. Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar na pomoc katolikom w krajach byłego Związku Radzieckiego.

·          Promocja nowych lektorów podczas Mszy św. o g. 9.00. Nowi lektorzy zostaną przedstawieni w styczniowych Wiadomościach Powsińskich.

·          Po powrocie ze Mszy św. ojciec rodziny zapala drugą świecę na stroiku adwentowym.

·          o godz. 19.00 w sali parafialnej drugie spotkanie z cyklu spotkań dla małżonków i     rodziców „Wieczór we dwoje”. Temat tego wieczoru to: Konflikt w         małżeństwie – kryzys czy szansa? Serdecznie zapraszamy wszystkie małżonków chcących rozwijać swoją wzajemną relację i życie rodzinne. Spotkania mają charakter warsztatowy i są bezpłatne.

Informacje dotyczące spotkań małżeńskich pojawią się na stronie internetowej      naszej parafii, na profilu naszej parafii na Facebook’u oraz w niedzielnych ogłoszeniach.

9 XII – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

·     Dzisiejsza uroczystość jest zasadniczo związana z datą 8 grudnia. Ze względu na to, że w tym roku 8 grudzień zbiega się z adwentową niedzielą, została ona przesunięta na dzień następny, tj. 9 grudnia.

·     Data Uroczystości Niepokalanego Poczęcia przypomina nam o objawieniu Matki Bożej Włoszce, Pierinie Gilli, 8 grudnia 1947 r. Tego dnia Matka Boża powiedziała jej: „Pragnę, aby każdego roku, w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono uroczyści Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą wielkie i liczne nawrócenia.” W naszym kościele nabożeństwo Godziny Łaski odbędzie się o 12.00 w południe.

13 XII – PIĄTEK. ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY

·     Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitwy za Ofiary Stanu Wojennego (13 XII 1981 r.).

·     II Rocznica śmierci śp. Zygmunta Karaszewskiego (13 XII 2011 r.). Msza św. o zbawienie wieczne dla śp. Zygmunta dzisiaj o g. 18.00. Zapraszamy.

14 XII – SOBOTA. ŚW. JANA OD KRZYŻA, KAPŁANA I DOKTORA KOŚCIOŁA

·        Msza św. sanktuaryjna w intencjach dziękczynno-błagalnych o g. 18.00.

Poprzedzi ją różaniec o g. 17.30

·        spotkanie ministrantów STARSZYCH, godz. 9.00 zakrystia.

15 XII – TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU

·        Rozpoczęcie Rekolekcji Adwentowych (15-17 grudnia 2013 r.).

Nauki rekolekcyjne będą głoszone dzisiaj na Mszach św., natomiast w poniedziałek i we wtorek o g. 9.00 i 19.00. Spowiedź w drugim i trzecim dniu rekolekcji rano od g. 8.30 i wieczorem od g. 18.00.

·        W dniu dzisiejszym odbędzie się Adwentowy Kiermasz Caritas w Powsinie.

Miejsce: stara plebania przy ul. Ptysiowej, czas trwania: godz. 7.00 - 14.00.

Na Kiermaszu można nabyć domowe wypieki, stroiki oraz inne atrakcyjne przedmioty przygotowane przez Caritas w Powsinie, Powsiński Klub Kultury oraz osoby zaproszone spoza parafii. Pozyskane na Kiermaszu środki zostaną przeznaczone na pomoc osobom najbardziej potrzebującym w naszej parafii. Serdecznie zapraszamy!

·        Po powrocie ze Mszy św. ojciec rodziny zapala trzecią świecę na stroiku adwentowym.

·        Msza Św. o 18 i spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania:

-       klasa 3 gimnazjum z ks. Grzegorzem (kościół)

-       klasa 1 liceum z animatorami (sale parafialne)

17 XII – WTOREK. ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

·        Od 17 do 24 grudnia formularze Mszy św. i czytania mszalne z dnia bieżącego. Dotyczy to również rorat.

21 XII – SOBOTA

·        spotkanie dla WSZYSTKICH ministrantów, godz. 9.00 zakrystia – odprawa       liturgiczna przed świętami Bożego Narodzenia. Obecność obowiązkowa!

·        Msza św. sanktuaryjna w intencjach dziękczynno-błagalnych o g. 18.00.

Poprzedzi ją różaniec o g. 17.30.

22 XII – CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU

·          Pierwszy dzień zimy.

·          Po każdej dzisiejszej Mszy św. dzielimy się opłatkiem wigilijnym.

·          Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszki na rozwój Radia Maryja i Telewizji Trwam. Po Mszy św. o g. 9.00 spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja w domu parafialnym.

·          po Mszy Św. dla dzieci w sali parafialnej odbędzie się premiera „Jasełek    Powsińskich” w wykonaniu dzieci z naszej parafii.

·          Msza św. o g. 12.00 będzie odprawiana po łacinie.

·          Austriaccy skauci (harcerze) przywieźli do Europy światło z Bazyliki Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. Światło betlejemskie zostało przekazane również do Polski. Z Kwatery Głównej ZHP zostało ono przywiezione do naszego kościoła. Można je zabrać do naszych domów począwszy od dnia dzisiejszego do wigilii włącznie.

·          Dla osób starszych i schorowanych z Bielawy dzisiaj o g. 14.00 Msza św. w remizie Straży Pożarnej. Przed Mszą św. spowiedź.

·          Po powrocie ze Mszy św. ojciec rodziny zapala czwartą świecę na stroiku adwentowym.

23 XII – PONIEDZIAŁEK

·        Zimowa przerwa świąteczna: 23 XII 2013 r. – 1 I 2014 r.

24 XII – WTOREK. WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

·          Ostatnie roraty dzisiaj o g. 6.30, następna Msza św. o g. 7.30. Nie będzie Mszy św. o g. 18.00.

·          W Polsce tradycyjnie zachowujemy post od pokarmów mięsnych.

·          Przebieg wieczerzy wigilijnej w rodzinach:

- na stole wigilijnym nie powinno być alkoholu,

- wieczerzę rozpoczynamy o zachodzie słońca, gdy na niebie ukaże się pierwsza gwiazda,

- od betlejemskiego ognia zapalamy świece Caritas,

- czytamy ewangelię o narodzeniu Chrystusa,

- śpiewamy kolędę,

- dzielimy się opłatkiem, który jest zwykłym chlebem, znakiem braterstwa i miłości,

- składamy sobie nawzajem życzenia.

Uwaga! Podczas wieczerzy sami śpiewamy kolędy, wyłączając radio i telewizję.

Przed północą idziemy do kościoła na Pasterkę.

·        PASTERKA

O godz. 23.30 rozpoczyna się nabożeństwo Słowa Bożego. O północy, podczas śpiewu kolędy „Wśród nocnej ciszy”, dzieci, które gorliwie przychodziły na roraty, procesyjnie zaniosą do szopki figurkę Dzieciątka Jezus oraz światło betlejemskie. Następnie rozpocznie się Msza św., zwana Pasterką na pamiątkę pokłonu pasterzy, którzy pierwsi przybyli do Betlejem.

25 XII – ŚRODA. UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

·     Msze św. dzisiaj w naszym kościele w godz.: 9.00, 10.30, 12.00, 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 7.00.

26 XII – CZWARTEK. ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

·        Msze św. dzisiaj wg porządku niedzielnego.

·        Ofiary zbierane dziś na tacę są przeznaczone na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

·        Solenizantom, Szczepanom, składamy życzenia Bożego błogosławieństwa.

28 XII – SOBOTA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

·        Europejskie Spotkanie Młodzieży Taize w Strasburgu – wschodnia Francja (Alzacja). Czas trwania: 28 XII 2013 r. – 1 I 2014 r. Z naszej parafii na to spotkanie pojedzie z młodzieżą ks. Grzegorz Demczyszak.

·        Msza św. sanktuaryjna w intencjach dziękczynno-błagalnych o g. 18.00.

Poprzedzi ją różaniec o g. 17.30. Po Mszy św. będą modlitwy związane z nowenną przygotowującą do nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafiach Archidiecezji Warszawskiej. Początek nawiedzenia 15 VI 2014 r.

·        Dzień wdzięczności za koronację Cudownego Obrazu Matki Bożej Tęskniącej-Powsińskiej.

Apel Jasnogórski w naszym kościele o g. 21.00.Poprzedzi go modlitwa różańcowa o g. 20.30.Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej Tęskniącej do naszego sanktuarium.

29 XII – NIEDZIELA. ŚWIĘTO ŚW. RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

·        Słowo „rodzina” pochodzi od „rodzić”. Dzieci są darem Bożym. Warto o nie prosić i za nie dziękować. „Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.” Jan Paweł II.

31 XII – WTOREK. ŚW. SYLWESTRA, PAPIEŻA

·        Msza św. na zakończenie roku kalendarzowego 2013 o g. 17.00.

·        Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy dziękczynno-błagalne. Za udział w publicznym śpiewie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” można dziś uzyskać odpust zupełny.

 
STYCZEŃ 2014

1 I – ŚRODA. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI, MARYI

·        Mamy dziś obowiązek uczestniczenia we Mszy św.

·        Msze św. dzisiaj w naszym kościele w godz.: 9.00, 10.30, 12.00, 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 7.00.

·        Nowy Rok w Kościele katolickim obchodzony jest jako Światowy Dzień Pokoju. Zachęcamy do modlitwy o pokój na świecie.

2 I – PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

·        Modlitwy o powołania przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o godz. 17.30.

·        Po mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.00.

·        2 i 3 stycznia są dodatkowymi dniami wolnymi w szkołach.

3 I – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

·        Z racji przypadającego dzisiaj pierwszego piątku miesiąca pojedziemy do chorych od godz. 9.00.

·        Spowiedź rano przed Mszą św. od godz. 6.30 i po południu od godz. 17.00.

·        Wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00.

4 I – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

·          Msza św. sanktuaryjna w intencjach dziękczynno-błagalnych o g. 18.00.

Poprzedzi ją różaniec o g. 17.30. Po zakończeniu Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy z racji pierwszej soboty miesiąca.

5 I – DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

·        Dziś przypada Niedziela Miesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

WIZYTACJA DUSZPASTERSKA PARAFIAN - 2013/2014 r.

Jak należy przygotować się na przyjście kapłana?

a)     Na stole przykrytym białym obrusem stawiamy krzyż, świece i święconą wodę z kropidłem. Wodę święconą można otrzymać w zakrystii. Jeśli mamy księgę Pisma Świętego, również kładziemy ją na stole. Sami wcześniej wybieramy krótki fragment, który ktoś z domowników przeczyta na początku wizyty kapłana.

b)    Dzieci i młodzież szkolna wcześniej przygotują zeszyt do religii i ostatnie świadectwo ze stopniem z katechezy.

c)     Na przyjście kapłana oczekuje cała rodzina w komplecie.

d)    Na czas wizyty duszpasterskiej wyłączamy odbiornik radiowy i telewizyjny.

e)     Ofiary złożone podczas „kolędy” będą przeznaczone na inwestycje związane z konserwacją i remontem naszego kościoła.

PLAN WIZYTACJI PARAFIAN

Okrzeszyn (w granicach naszej parafii) i Bielawa blisko Okrzeszyna - piątek, 27 grudnia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Bielawa, ul. Lipowa (w granicach naszej parafii) i ul. Powsińska - sobota, 28 grudnia, od godz. 10.00 (trzech księży).

Bielawa, ul. Ścienna, ul. Okrzewska i ul. Olszynki - poniedziałek, 30 grudnia, od godz. 16.00 (trzech księży).

ul. Warszawska nr 143, 161, 163, ul. Opieńki, ul. Maślaków i ul. Rydzowa - czwartek, 2 stycznia, od godz. 17.00 (jeden ksiądz).

Bielawa, ul. Bociania - piątek, 3 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

ul. Andrutowa - sobota, 4 stycznia, od godz. 10.00 (trzech księży).

Bielawa, ul. Makowa - wtorek, 7 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Bielawa, ul. Wspólna (numery nieparzyste, od nr 7 do 45 włącznie) i ul. Zakole) - środa, 8 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Bielawa, ul. Wspólna (numery nieparzyste, od nr 47 do 163 włącznie) - czwartek, 9 stycznia, od godz. 16.00, (jeden ksiądz).

Bielawa, ul. Wspólna (numery parzyste) - piątek, 10 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

ul. Przyczółkowa 102, ul. Starodawna, ul. Lawendy, ul. Dobrodzieja, ul. Rosochata 64 (z literkami) oraz pozostałe domy na tym osiedlu - sobota, 11 stycznia, od godz. 10.00 (trzech księży).

Bielawa, ul. Ogrody Bielawy - poniedziałek, 13 stycznia, od godz. 17.00 (trzech księży).

ul. Zastruże - wtorek, 14 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).
ul. Latoszki - wtorek, 14 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Gąsek (pod Skarpą) - środa, 15 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Waniliowa - czwartek, 16 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Rosochata - piątek, 17 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

ul. Zakamarek - sobota, 18 stycznia, od godz. 10.00 (trzech księży).

ul. Ponczowa - poniedziałek, 20 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Osiedle Patio na Zapłociu - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek, 20, 21, 22, 23 i 24 stycznia, od godz. 17.00 (w poniedziałek, wtorek i piątek - dwóch księży, w środę i czwartek - jeden ksiądz).

ul. Przekorna - sobota, 25 stycznia, od godz. 10.00 (trzech księży).

ul. Czekoladowa, ul. Gronowa, ul. Rosochata 53 i 55 - poniedziałek, 27 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Osiedle „Konstancja” - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek, 27, 28, 29, 30 i 31 stycznia, od godz. 17.00 (w poniedziałek, wtorek i piątek - dwóch księży, w środę i czwartek - jeden ksiądz).

Będziemy wdzięczni za przysłanie pojazdów w wyżej wymienionych terminach. Plan „kolędy” może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas

Dalszy ciąg wizytacji zostanie podany w styczniowym numerze „Wiadomości Powsińskich”.

Kronikę, dział „Z życia parafii” oraz kalendarz duszpasterski opracował ks. Jan Świstak

 
Msze Św. w naszej świątyni:

- w dni powszednie: 7.00 i 18.00

- w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i 18.00

 

Spowiedź: na pół godziny przed Mszą Świętą i podczas Mszy

Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Telefon: (0-22) 648 38 46

nr konta bankowego Parafii:         89 1240 2135 1111 0000 3870 8501

Parafialny Zespół Caritas: magazyn czynny w drugą i czwartą sobotę miesiąca   10.00-11.00 w Domu Parafialnym, ul. Przyczółkowa 56,

nr konta bankowego: 93 1240 2135 1111 0010 0924 9010

e-mail Wiadomości Powsińskich: [email protected]
 

Bóg zapłać za ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki!

 

Redakcja WP działa pod opieką ks. Lecha Sitka. Sprawydotyczące parafii Powsin opracowuje ks. Jan Świstak. Redaktor Naczelny: Agata Krupińska, Redakcja: Maria Zadrużna, Teresa Gałczyńska, Justyna i Michał Chodakowscy, Aleksandra Kupisz- Dynowska, Tomasz Wyszyński.

Nakład: 350 egz.